دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 203-437 
5. تعارض شهادت‌ها در اثبات جرم قتل

صفحه 265-295

10.22059/jorr.2017.205088.1007297

وجیهه السادات پورنجفی ابرقوئی؛ حسن قاسمی مقدم؛ علی تولایی