دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 307-554 
استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار

صفحه 307-327

10.22059/jorr.2018.222771.1007536

حسین مهدوی نیا؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد


بررسی مرجع در تکفیر معین

صفحه 453-474

10.22059/jorr.2018.226288.1007591

محمدعلی راغبی؛ محمود محامد؛ محمدجواد محمدی


بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات

صفحه 525-554

10.22059/jorr.2018.231121.1007651

علیرضا انتظاری نجف‌آبادی؛ روح الله مرتضایی