دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 777-979 
تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به‌مثل از نظر فقه

صفحه 849-884

10.22059/jorr.2018.119985.1006881

مجتبی الهیان؛ محمدابراهیم الهیان؛ سیدعلی محمد یثربی