دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 555-775 
اصول و قواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره

صفحه 581-606

10.22059/jorr.2018.241075.1007797

مهدی موحدی‌نیا؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمد حسینی