چکیده های انگلیسی

10.22059/jorr.2018.69856

عنوان مقاله [English]

English Abstracts