دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 495، شهریور 1384 
قرآن در نهج البلاغه

حضرت أیت الله عبدالله جوادىآملى


خداشناسی از راه فطرت

حجت الاسلام والمسلمین سید أحمد میر حسینى


توحید از منظرکتاب و سنت

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعى مازندرانى*


پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام

حجت الاسلام والمسلمین سید اسحاق حسینى کوهسارى


مبدأ تشیع در اسلام

حجت الاسلام والمسلمین مجتبى الهیان