دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 495، تابستان 1384 
1. قرآن در نهج البلاغه

حضرت أیت الله عبدالله جوادىآملى


3. خداشناسی از راه فطرت

حجت الاسلام والمسلمین سید أحمد میر حسینى


4. توحید از منظرکتاب و سنت

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعى مازندرانى*


7. پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام

حجت الاسلام والمسلمین سید اسحاق حسینى کوهسارى


8. مبدأ تشیع در اسلام

حجت الاسلام والمسلمین مجتبى الهیان


9. قضاوت های انسان از دیدگاه قران کر یم

دکتر محمد حسین برومند؛ دکتر پریچه ساروى