دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مهر 1395، صفحه 447-662