چکیده های انگلیسی

10.22059/jorr.2016.60870

عنوان مقاله [English]

English Abstracts