دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-228 
نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی

صفحه 1-36

10.22059/jorr.2016.58011

نجادعلی الماسی؛ عبدالرضا علیزاده؛ صالح کریم پور


سازوکارهای کشف مقاصد شریعت

صفحه 89-110

10.22059/jorr.2016.58016

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


بررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری

صفحه 137-170

10.22059/jorr.2016.58018

کامران محمودیان اصفهانی؛ حسن پوربافرانی؛ علی یوسف زاده


واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات

صفحه 171-200

10.22059/jorr.2016.58019

سیده ریحانه افسریان محصل؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی