دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 663-877 
5. تأملّی بر دیدگاه مشهور فقیهان در محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان و منسوبین واقف

صفحه 775-796

10.22059/jorr.2016.61112

مرتضی طبیبی جبلی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ داریوش کیوانی هفشجانی


6. بیع مال آینده

صفحه 797-820

10.22059/jorr.2016.61113

محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی؛ محمود قیوم زاده


7. تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف»

صفحه 821-852

10.22059/jorr.2016.61114

صالح منتظری؛ محمد مهدی زارعی؛ محمد محسنی دهکلانی


9. چکیده انگلیسی

صفحه 1-8

ناصر اقبالی؛ نصرالله آبادیان؛ نسیم خانلو