دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 663-877 
بیع مال آینده

صفحه 797-820

10.22059/jorr.2016.61113

محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی؛ محمود قیوم زاده


تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف»

صفحه 821-852

10.22059/jorr.2016.61114

صالح منتظری؛ محمد مهدی زارعی؛ محمد محسنی دهکلانی


چکیده انگلیسی

صفحه 1-8

ناصر اقبالی؛ نصرالله آبادیان؛ نسیم خانلو