دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1395، صفحه 229-255