دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 553-726 
واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه

صفحه 573-599

10.22059/jorr.2019.222781.1007538

محسن تسلیخ؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ بی‌بی زینب حسینی؛ عبدالله بهمن‌پوری


مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه

صفحه 601-618

10.22059/jorr.2019.258000.1008054

بهروز مجدزاده خاندانی؛ محمدتقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی

صفحه 619-639

10.22059/jorr.2019.259895.1008101

فاطمه احمدی قراگزلو؛ سیدابوالفضل موسویان؛ حسین جعفری فرانی