چکیده های انگلیسی

10.22059/jorr.2019.73908

عنوان مقاله [English]

English Abstracts