دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 383-552 
قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت

صفحه 429-450

10.22059/jorr.2019.252514.1007976

محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی


سیر تطور و تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه

صفحه 535-552

10.22059/jorr.2019.261425.1008113

سیده فاطمه موسوی؛ هرمز اسدی کوهباد؛ جواد پنجه‌پور