دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 187-382