دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1394، صفحه 671-906 
بررسی فقهی بند 6 مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی

صفحه 737-762

10.22059/jorr.2015.57732

حسین جاور؛ علیمراد حیدری؛ محدثه اصولی یامچی