دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 443-670 
جایگاه مشارکت در اندیشة سیاسی اسلام

صفحه 575-600

10.22059/jorr.2015.56497

حسین رحمت الهی؛ احسان آقامحمدآقایی؛ فاضل کاکا