دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-228 
بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد

صفحه 83-114

10.22059/jorr.2015.54655

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ زهراسادات سرکشیکیان