دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-228 
5. بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد

صفحه 83-114

10.22059/jorr.2015.54655

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ زهراسادات سرکشیکیان


9. تأثیر ناهنجاری‌های ژنتیکی در حکم سقط جنین در فقه امامیه

صفحه 228-211

10.22059/jorr.2015.54659

فاطمه پیری امیرحاجیلو؛ علی تولّائی؛ محمد حسن شیخها