دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 219-432