چکیده های انگلیسی

10.22059/jorr.2014.52629

عنوان مقاله [English]

English Abstracts