دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 433-658 
وقف ارزش‌های مالی اعتباری

صفحه 515-548

10.22059/jorr.2014.52583

سید محمد صدری؛ حکیمه السادات هندی زاده