دوره و شماره: دوره 5، شماره 5 - شماره پیاپی 1779، زمستان 1385