دوره و شماره: دوره 5، شماره 5 - شماره پیاپی 1779، دی 1385