کلیدواژه‌ها = ضمان
مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-118

10.22059/jorr.2020.297803.1008736

جلیل قنواتی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی


بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 227-259

10.22059/jorr.2019.281311.1008442

زهره حاجیان فروشانی؛ عبدالحسین رضایی راد


مدیریت اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط جامعۀ امروزی

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 451-468

10.22059/jorr.2019.249711.1007933

محمدعلی راغبی؛ سعید فراهانی‌فرد؛ حسین سنایی


نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقۀ زوجه

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 295-316

10.22059/jorr.2019.258180.1008060

اصغر زیرک باروقی؛ مرتضی حاجی‌پور


تعریف و اعتبار قرارداد کفالت

دوره 11، شماره 4، دی 1394، صفحه 671-692

10.22059/jorr.2015.57727

عباس میرشکاری


ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 545-574

10.22059/jorr.2015.56496

اسماعیل نعمت اللهی


جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 113-128

سید علی‌محمد یثربی


قاعده اذن کلیات و تعاویف

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384

دکتر سیدعلى محمد یثربى