دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-186 
واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو

صفحه 55-84

10.22059/jorr.2013.36182

علی محمدیان؛ الهه قلی زاده؛ محمد محسنی دهکلانی؛ محمد رضا علمی سولا