دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-162 
تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو

صفحه 69-94

10.22059/jorr.2014.36764

احسان علی اکبری بابوکانی؛ زینب حسامی شهرضایی؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی