دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 و 2، تابستان 1392، صفحه 1-118 (بهار و تابستان) 
3. اندیشه ورزی در استنباط فقه

صفحه 31-53

10.22059/jorr.2013.35770

امیر حمزه سالارزایی؛ ابراهیم علی عسگری