دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 5-183