دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 5-215 
بررسی ابعاد الزام فرزندان نابالغ به تکالیف دینی

صفحه 161-189

10.22059/jorr.2012.35558

علی اصغر موسوی رکنی؛ معصومه خلیلی افراتختی؛ جواد ابراهیمی