دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 742628، مرداد 1389، صفحه 1-181 (پژوهش‌های فقهی)