دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 1679، مرداد 1385