دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-84 
تحلیل ابعاد فقهی حقوقی شرط انتفاع مستودع از مال ودیعه

صفحه 17-30

10.22059/jorr.2024.368032.1009388

حانیه ذاکری نیا؛ سید مصطفی محقق داماد؛ احسان کدخدائی الیادرانی