دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، تیر 1403، صفحه 85-168