دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.278209.1008380

احمد مرتاضی؛ حمید مسجدسرائی؛ حسن پورلطف الله


نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.253609.1007999

حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری


وضعیت فقهی حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22059/jorr.2023.351829.1009228

زهره بقیعی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی


بازپژوهی معناشناختی «قمار» در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22059/jorr.2023.356652.1009280

علیرضا هدائی؛ جواد سلطانی فرد؛ احمد محمدی


گواهی بکارت؛ جدال اندیشه‌ها در مبانی فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22059/jorr.2024.368211.1009389

محمد روشن؛ مهناز بیات‌کمیتکی؛ رامبد دومیرانی


راهکارهای ثبوتی و اثباتی حل مشکل تعارض بین روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22059/jorr.2024.351506.1009224

سیدعلی هاشمی خانعباسی؛ مرتضی آقایی


تاثیر انکار بعد از اقرار به قتل عمد در سقوط قصاص نفس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22059/jorr.2024.349639.1009203

حجت الله فتحی


برونرفت از چالش ماهیت طلاق قضایی با اشتراط رجوع به اراده اصلاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22059/jorr.2024.369248.1009401

علی جعفری؛ مصطفی دهقان


راهبردهای سیاست جنایی اسلام در جرایم علیه تمامیت جسمانی در پرتو اصل حفظ خون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22059/jorr.2024.364588.1009355

علی محمدی جورکویه


تحلیل ابعاد فقهی حقوقی شرط انتفاع مستودع از مال ودیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22059/jorr.2024.368032.1009388

حانیه ذاکری نیا؛ سید مصطفی محقق داماد؛ احسان کدخدائی الیادرانی


جواز عفو مشروط در قتل عمد از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22059/jorr.2024.359983.1009307

یزدان طاهرآبادی


کیفیّت إستیفای حق خیار درصورت تعدد ورّاث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22059/jorr.2024.370866.1009417

سیدمصطفی ملیحی