دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. واکاوی فقهی مقابله به مثل در ناسزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22059/jorr.2019.277633.1008365

هادی همتیان؛ سید جلیل طاهری؛ مصطفی جعفرطیاری


2. تاملی نو پیرامون ردّ عقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.287180.1008571

عباس کریمی؛ محسن مهدیان


3. بررسی و بازنگری ادله لبی حجیت قول صحابه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.287357.1008573

سید علی ربانی موسویان


4. سقوط حدّ سرقت در صورت نبود عضو متعلّق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.231887.1007666

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبدالله بهمن پوری؛ سهراب بهادری


5. حکم فقهی بی هوشی و بی حسی محکوم به قصاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2018.252613.1007978

محمد زروندی رحمانی


6. مطالعه تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.285338.1008536

محمد حسین وکیلی مقدم


7. ضمان عرفی؛ چهره ای از نظریه عمومی تعهدات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.290823.1008635

سعیده قنبری؛ سید محمد صادق طباطبایی


8. ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.288562.1008593

سید محمد موسوی مقدم؛ نسرین صالحی رزوه؛ عابدین مؤمنی


9. ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.286486.1008561

احمد دیلمی؛ فرج محمد قلیزاده


10. بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.275198.1008328

زهرا آلانی؛ محمد علی راغبی


11. روش‌شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه پذیری دینی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.288069.1008585

احمد میر خلیلی؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛ بهاره کرمی


12. بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.287125.1008569

محمد رضا رضوان طلب؛ بهرام تقی پور؛ مرضیه ملکی


13. واکاوی وضعیّت تشبّه به کفّار در فقه عامّه و امامیّه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.280169.1008417

سعید مولوی وردنجانی


14. جایگاه توبه در سقوط جرائم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.279624.1008401

جعفر ناصری؛ محمد حسین ناظمی اشنی؛ علیرضا سلیمی؛ سیدعلیرضا حسینی


15. بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.281311.1008442

زهره حاجیان فروشانی؛ عبدالحسین رضائی راد


16. کمِّیَّت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک‌بار یا لزوم تکرار؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.280697.1008425

جواد ریاحی؛ محمد عزتی


17. بررسی جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه از نگاه اتان کلبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.280675.1008424

محمدرضا ظفری


18. «تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.279157.1008395

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمّد مهدی زارعی؛ حسین شکریان امیری


19. بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.278209.1008380

احمد- مرتاضی-؛ حمید مسجدسرائی؛ حسن پورلطف الله


20. از فقه ادله تا فقه علل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.272388.1008299

عبدالحسین رضائی راد؛ معصومه سیاحی


21. تأملی در جریان قاعده درأ در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی(با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.276934.1008352

سیف اله احدی؛ سید سجاد محمدی؛ شفیع عباسی اصل


22. نظریه اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.274992.1008325

ابراهیم قاسمی


23. هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار علاجیه در رویه‌ی شیخ الطائفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.269622.1008255

محمد محرمی؛ سعید حسن زاده دلگشا؛ یعقوب پورجمال


24. بررسی امکان وصیت کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.276418.1008347

مرتضی رحیمی؛ زهرا آتشی


25. دلالت‌سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.277812.1008371

طاهر علیمحمدی؛ حمزه نظرپور


26. نسبت سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادله ضمان با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.244047.1007833

محسن واثقی؛ محمد مهریار


27. جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه‌حل مصلحت کامنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.280502.1008421

اباذر افشار؛ حسین صابری؛ محمد تقی فخلعی


28. تاملّی در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.276821.1008351

حمید مسجد سرایی


29. موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.276204.1008341

حمیدرضا زجاجی؛ محمود مالمیر


30. نقد و بررسی دیدگاه آقای خوئی درحجیت خبر واحد در تفسیر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.276228.1008342

مهدی محمدزاده بنی طرفی


31. تعارض اعمال مجازات حبس با قاعده وزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.271537.1008286

حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری


32. واکاوی مستندات دیه جنایت بر مجموع پلک ها و کمتر از آن (نقد و کاوش فقهی در مبانی م. 590 و 591 قانون مجازات اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.270747.1008274

امین سلیمان کلوانق؛ احمد باقری؛ احمد مرتاضی


33. اعتبار سنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل مطالعه ی موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 92

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.280730.1008427

احمد میر خلیلی؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛ بهاره کرمی


34. تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق‌های نامتعارف از بیت المال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.264669.1008171

عباس کلانتری؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛ سید مصطفی میرمحمدی؛ سیده معصومه غیبی


35. چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبراکرم‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.258485.1008064

محمدسعید نجاتی؛ اصغر منتظر القائم؛ محمدعلی چلونگر


36. بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین: مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و کامن لو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.258013.1008055

سید علی محمد یثربی؛ پوریا شیرخانی


37. تاثیرمعاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.258413.1008063

مجتبی محمدی زاده کرمانی نژاد؛ محمدرسول آهنگران


38. بررسی دیدگاه امام خمینی درباره مرسلات فقهی شیخ صدوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.265158.1008176

رسول محمدجعفری؛ مجید زیدی جودی


39. واکاوی ادله فقهی در زمینه محرومیت بستگان مادری از ارث دیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2018.249545.1007928

قاسم اسلامی نیا


40. نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.253609.1007999

حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری


41. مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه‌ی فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.236223.1007731

اردوان ارژنگ؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فاطمه علی زاده


42. جایگاه زمان و مکان در منظومه فقه سنتی پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.277635.1008367

محمدابراهیم الهیان؛ مجتبی الهیان؛ سید علی محمد یثربی


43. بررسی و نقد ادله فقهی اعتبار ارزش پولی زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.282100.1008463

محمد تقی تولمی؛ عبدالله امیدی فرد


44. کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.285906.1008545

علی شریفی؛ احمد حاجی ده آبادی


45. قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22059/jorr.2019.288898.1008601

محمود قیوم زاده؛ احسان مظفری


46. بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22059/jorr.2020.290230.1008639

هاشم فرج زاده جبدرقی؛ علیرضا صابریان؛ رضا کهساری


47. اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

10.22059/jorr.2020.288970.1008602

حسین مختاری؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مومنی


48. نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم شناسی عدالت فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22059/jorr.2019.268256.1008232

رامین فغانی؛ محمّد مهدی زارعی؛ سعید ابراهیمی؛ علی اکبر ایزدی فرد


49. چالش‌های ناظر بر اختلال‌های دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت‌مدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

10.22059/jorr.2020.260435.1008098

فریدون امیرآبادی فراهانی؛ محمود قیوم زاده


50. بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22059/jorr.2020.279278.1008396

مجتبی محیطی؛ مهدی فرمانیان