دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.278209.1008380

احمد مرتاضی؛ حمید مسجدسرائی؛ حسن پورلطف الله


بازپژوهی معناشناختی «قمار» در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22059/jorr.2023.356652.1009280

علیرضا هدائی؛ جواد سلطانی فرد؛ احمد محمدی


برونرفت از چالش ماهیت طلاق قضایی با اشتراط رجوع به اراده اصلاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22059/jorr.2024.369248.1009401

علی جعفری؛ مصطفی دهقان


نقد مبانی فقهی نفی مرور زمان کیفری درتعزیرات منصوص شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jorr.2024.346655.1009167

عبدالجبار زرگوش نسب؛ مصطفی بخرد