دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاملی نو پیرامون ردّ عقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.287180.1008571

عباس کریمی؛ محسن مهدیان


2. بررسی و بازنگری ادله لبی حجیت قول صحابه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.287357.1008573

سید علی ربانی موسویان


3. سقوط حدّ سرقت در صورت نبود عضو متعلّق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.231887.1007666

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبدالله بهمن پوری؛ سهراب بهادری


4. مطالعه تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.285338.1008536

محمد حسین وکیلی مقدم


5. ضمان عرفی؛ چهره ای از نظریه عمومی تعهدات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.290823.1008635

سعیده قنبری؛ سید محمد صادق طباطبایی


6. ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.288562.1008593

سید محمد موسوی مقدم؛ نسرین صالحی رزوه؛ عابدین مؤمنی


7. ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.286486.1008561

احمد دیلمی؛ فرج محمد قلیزاده


8. روش‌شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه پذیری دینی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.288069.1008585

احمد میر خلیلی؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛ بهاره کرمی


9. بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.287125.1008569

محمد رضا رضوان طلب؛ بهرام تقی پور؛ مرضیه ملکی


10. واکاوی وضعیّت تشبّه به کفّار در فقه عامّه و امامیّه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.280169.1008417

سعید مولوی وردنجانی


11. جایگاه توبه در سقوط جرائم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.279624.1008401

جعفر ناصری؛ محمد حسین ناظمی اشنی؛ علیرضا سلیمی؛ سیدعلیرضا حسینی


12. بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.281311.1008442

زهره حاجیان فروشانی؛ عبدالحسین رضائی راد


13. کمِّیَّت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک‌بار یا لزوم تکرار؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.280697.1008425

جواد ریاحی؛ محمد عزتی


14. بررسی جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه از نگاه اتان کلبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.280675.1008424

محمدرضا ظفری


15. «تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.279157.1008395

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمّد مهدی زارعی؛ حسین شکریان امیری


16. بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.278209.1008380

احمد- مرتاضی-؛ حمید مسجدسرائی؛ حسن پورلطف الله


17. دلالت‌سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.277812.1008371

طاهر علیمحمدی؛ حمزه نظرپور


18. نسبت سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادله ضمان با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.244047.1007833

محسن واثقی؛ محمد مهریار


19. جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه‌حل مصلحت کامنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.280502.1008421

اباذر افشار؛ حسین صابری؛ محمد تقی فخلعی


20. تاملّی در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.276821.1008351

حمید مسجد سرایی


21. موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.276204.1008341

حمیدرضا زجاجی؛ محمود مالمیر


22. تعارض اعمال مجازات حبس با قاعده وزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.271537.1008286

حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری


23. اعتبار سنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل مطالعه ی موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 92

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.280730.1008427

احمد میر خلیلی؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛ بهاره کرمی


24. تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق‌های نامتعارف از بیت المال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.264669.1008171

عباس کلانتری؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛ سید مصطفی میرمحمدی؛ سیده معصومه غیبی


25. نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.253609.1007999

حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری


26. مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه‌ی فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.236223.1007731

اردوان ارژنگ؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فاطمه علی زاده


27. جایگاه زمان و مکان در منظومه فقه سنتی پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.277635.1008367

محمدابراهیم الهیان؛ مجتبی الهیان؛ سید علی محمد یثربی


28. بررسی و نقد ادله فقهی اعتبار ارزش پولی زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.282100.1008463

محمد تقی تولمی؛ عبدالله امیدی فرد


29. کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.285906.1008545

علی شریفی؛ احمد حاجی ده آبادی


30. قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22059/jorr.2019.288898.1008601

محمود قیوم زاده؛ احسان مظفری


31. بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22059/jorr.2020.290230.1008639

هاشم فرج زاده جبدرقی؛ علیرضا صابریان؛ رضا کهساری


32. اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

10.22059/jorr.2020.288970.1008602

حسین مختاری؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مومنی


33. چالش‌های ناظر بر اختلال‌های دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت‌مدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

10.22059/jorr.2020.260435.1008098

فریدون امیرآبادی فراهانی؛ محمود قیوم زاده


34. بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22059/jorr.2020.279278.1008396

مجتبی محیطی؛ مهدی فرمانیان


35. واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1399

10.22059/jorr.2020.293329.1008662

احمد رضا خزائی؛ مهدی صاحبی فرد


36. کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره های اصولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2017.211685.1007395

حمید مسجد سرائی؛ سید رسول موسوی


37. تحلیل کارکرد قاعده لاحرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.266208.1008534

علیرضا باریکلو


38. تحلیل ادله نظریه عمومی ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادی با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.280476.1008420

حمیدرضا بهروزی زاد؛ نجاد علی الماسی؛ جلیل قنواتی


39. واکاوی "دلیل عقل" در مبانی استنباط محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.295929.1008695

هرمز اسدی کوه باد


40. فقدان دلیل عقل در فرآیند هنجارسازی قواعد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.284115.1008495

علی رضا ابراهیمی


41. درنگی در بایستگی گرفتن برائت از بیمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.296074.1008698

اردوان ارژنگ؛ مهدی جوکار


42. فقه تعامل با پیروان مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.296284.1008702

حسین رجبی


43. «قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.296946.1008713

منصور امیرزاده جیرکلی؛ فاطمه کوه میشی؛ حسین صابری


44. جایگاه کفّاره در فقه اسلامی و امکان‌سنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.292947.1008657

جمال بیگی


45. بررسی حلیت بوی خوش و همسر در فرض تقدیم اعمال مکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.300956.1008792

علی اکبر غفاری


46. کنکاشی در شیوه اجرای مجازاتهای محارب و همسان سازی چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی با تخییری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.295408.1008690

محمد حسین شاکر اشتیجه؛ حمید روستایی صدرآبادی


47. واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.297164.1008717

مهدی ساجدی؛ محمدرسول آهنگران


48. واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.298970.1008750

علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر جهانی


49. تحلیل رابطه استیمان و ضمان علی الید بر مبنای اذن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.299226.1008757

سیدمحمدحسن ملائکه پور شوشتری


50. اصل تفکیک انسانی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی از نگاه حقوق بشردوستانه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22059/jorr.2020.281762.1008452

حسین حقیقت پور


51. تأملی در انگاره عدم ربا در معدودات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22059/jorr.2020.288687.1008594

میثم شعیب؛ محمد تقی قبولی درافشان؛ محمد حسن حایری


52. تأملی در مفهوم مماطله مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22059/jorr.2020.294748.1008680

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ احسان شهسوار


53. بازپژوهی فقهی و حقوقی قسامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.297816.1008852

امیر احمدی


54. روش فکری و استنباطی مکتب تفکیک در مقایسه با اخباریگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.297734.1008722

معصومه سادات فرحی؛ محمد جواد حیدری خراسانی


55. واکاوی نظریه عملیات استشهادی با تاکید بر ادله قرآنی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.283816.1008486

سیدعلی هاشمی خانعباسی؛ سمیه کلیجی کردکلایی؛ محمود ابوترابی


56. ماهیت و آثار شروط الحاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.293228.1008660

سید علی علوی قزوینی؛ جعفر رمضانی


57. تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن براساس تفسیر واژه‌ها در بستر شکل گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.301013.1008795

محمد صالحی مازندرانی


58. رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.302908.1008822

سید احمد میرحسینی؛ فاطمه السادات میرحسینی نیری


59. مبانی فقهی امام خمینی در دفاع مقدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.297093.1008715

سیدحسین تقوی


60. کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو فرامدل «روح شریعت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.300766.1008783

سید محمد موسوی مقدم؛ سمیه آقایی نژاد


61. پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.302730.1008817

سهیلا ابراهیم زاده؛ شهرداد دارابی


62. بازخوانی و نقد آراء معرفت‏شناسانهٔ اصولیان امامیه در تفسیر آیات ناهی از اتباع ظن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.304500.1008848

سید رسول موسوی؛ خسرو مومنی؛ حسین مهرپور؛ ابوالقاسم فنائی


63. جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.284973.1008776

فریده تاجفر؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


64. خاستگاه، تهافت و توافق امامیه و اهل‌سنّت در انواع مقاصد شرع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22059/jorr.2020.299666.1008765

سید ابوالحسن نواب؛ اسدالله رضایی


65. ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22059/jorr.2020.304918.1008860

حبیب اسدی؛ علیرضا لطفی دودران؛ مظفر باشکوه


66. تحلیلی بر شبهات شهادت بانوان در اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22059/jorr.2020.297662.1008721

معصومه مرادی؛ ابراهیم یاقوتی


67. جستاری فقهی پیرامون مجازات شرکت در قتل عمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22059/jorr.2020.288328.1008589

مجید قورچی بیگی؛ مجتبی صحراگرد دهکردی


68. قاعده عزت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

10.22059/jorr.2020.301073.1008797

محمدعلی معیل؛ مهدی فلاح


69. تاملی در عدم حجیت خبر واحد در امور خطیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22059/jorr.2020.305524.1008867

محمد روحانی مقدم


70. مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

10.22059/jorr.2020.289502.1008610

سیدابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


71. بررسی فقهی تعارض اصل و ظاهر در مرافعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22059/jorr.2020.301567.1008804

احسان عوض پور؛ مسعود راعی


72. ماهیت توریه و بازخوانی نقش آن در جواز و عدم جواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22059/jorr.2020.302271.1008812

مسعوده فاضل یگانه؛ فرانک بهمنی


73. بررسی حکمی و موضوعی نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22059/jorr.2020.303815.1008833

زهرا سادات سرکشیکیان؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ هرمز اسدی کوه باد


74. نقد دیدگاه پوشش موی زنان در کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص)»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22059/jorr.2020.305828.1008876

مجید شاهوردی؛ حسین حبیبی تبار


75. تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعده معروف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22059/jorr.2020.304619.1008857

محمد نوذری فردوسیه


76. مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابله‌ی با خطر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22059/jorr.2020.305210.1008863

اردوان ارژنگ؛ حمید روستائی صدرآبادی؛ فائزه نظیری


77. مبانی نظریه عمومی توثیق در حقوق قراردادها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22059/jorr.2020.297803.1008736

جلیل قنواتی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی