نویسنده = ���������������� ���������� ������ ��������
رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 485-506

10.22059/jorr.2020.302908.1008822

سید احمد میرحسینی نیری؛ فاطمه السادات میرحسینی نیری


حکم استیفای حق از راه پرداخت رشوه

دوره 13، شماره 3، مهر 1396، صفحه 687-703

10.22059/jorr.2017.224589.1007561

سید احمد میرحسینی نیری


بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 601-624

10.22059/jorr.2015.56498

سید احمد میرحسینی؛ سیده فاطمه میر حسینی


اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 71-86

10.22059/jorr.2013.35772

سید احمد میرحسینی نیری؛ محمد جعفر صادق پور


فروض مختلف ایفای دین به طرفیت شخص ثالث

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 89-112

سید احمد میرحسینی؛ فاطمه سادات میرحسینی نیری


ارتداد و احکام مربوط به آن در فقه

دوره 6، شماره 3، آبان 1389، صفحه 145-162

سید احمد میرحسینی؛ حسن رضایی


آیا هاشمی در مستحقان خمس فقط منسوبین پدری هستند؟

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 79-91

سید احمد میرحسینی