نویسنده = سید احمد میرحسینی
تعداد مقالات: 8
1. رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.302908.1008822

سید احمد میرحسینی؛ فاطمه السادات میرحسینی نیری


2. حکم استیفای حق از راه پرداخت رشوه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 687-703

10.22059/jorr.2017.224589.1007561

سید احمد میرحسینی نیری


3. بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 601-624

10.22059/jorr.2015.56498

سید احمد میرحسینی؛ سیده فاطمه میر حسینی


4. اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه

دوره 9، شماره 1 و 2، تابستان 1392، صفحه 71-86

10.22059/jorr.2013.35772

سید احمد میرحسینی نیری؛ محمد جعفر صادق پور


5. فروض مختلف ایفای دین به طرفیت شخص ثالث

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 89-112

سید احمد میرحسینی؛ فاطمه سادات میرحسینی نیری


6. ارتداد و احکام مربوط به آن در فقه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 145-162

سید احمد میرحسینی؛ حسن رضایی


7. آیا هاشمی در مستحقان خمس فقط منسوبین پدری هستند؟

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 79-91

سید احمد میرحسینی


8. بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه

دوره 5، شماره 5، زمستان 1385

سید احمد میرحسینی