کلیدواژه‌ها = شریعت
تأملی بر رویکرد فازی در نظام فقهی اسلام

دوره 6، شماره 3، آبان 1389، صفحه 25-50

رضا رنجبر؛ رحیم وکیل زاده؛ سلیمان عالی ملک طالش