کلیدواژه‌ها = عدالت
اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 27-52

10.22059/jorr.2019.231733.1007663

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد غفاری زاده


اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 71-86

10.22059/jorr.2013.35772

سید احمد میرحسینی نیری؛ محمد جعفر صادق پور


جایگاه عدالت شاهد و راه‌های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل

دوره 8، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 161-183

10.22059/jorr.2012.35092

اسماء هلیسائی؛ سیداحمد میرحسینی؛ مجتبی الهیان


عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی

دوره 5، شماره 5، دی 1385

سیدمحمد محمودی گلپایگانی