نویسنده = حسین صابری
«قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 677-708

10.22059/jorr.2020.296946.1008713

فاطمه کوه میشی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ حسین صابری


جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه‌حل مصلحت کامنه

دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 585-604

10.22059/jorr.2019.280502.1008421

اباذر افشار؛ حسین صابری؛ محمد تقی فخلعی


اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر)

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 555-580

10.22059/jorr.2018.222698.1007535

عطیه علیزاده نوری؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری


سازوکارهای کشف مقاصد شریعت

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-110

10.22059/jorr.2016.58016

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی

دوره 6، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 121-146

محمد یزدانی؛ حسین صابری