نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم‌شناسی عدالت فقهی

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 309-330

10.22059/jorr.2019.268256.1008232

رامین فغانی؛ محمّد مهدی زارعی؛ سعید ابراهیمی؛ علی اکبر ایزدی فرد


استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 307-327

10.22059/jorr.2018.222771.1007536

حسین مهدوی نیا؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد


تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک

دوره 11، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 229-258

10.22059/jorr.2015.55613

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد