نویسنده = مجتبی الهیان
جایگاه زمان و مکان در منظومۀ فقه سنتی پویا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-71

10.22059/jorr.2019.277635.1008367

محمدابراهیم الهیان؛ مجتبی الهیان؛ سید علی محمد یثربی


تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به‌مثل از نظر فقه

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 849-884

10.22059/jorr.2018.119985.1006881

مجتبی الهیان؛ محمدابراهیم الهیان؛ سیدعلی محمد یثربی


جایگاه عدالت شاهد و راه‌های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل

دوره 8، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 161-183

10.22059/jorr.2012.35092

اسماء هلیسائی؛ سیداحمد میرحسینی؛ مجتبی الهیان


اجرای حدود در عصر غیبت از منظر فقه امامیه

دوره 6، شماره 3، آبان 1389، صفحه 91-110

مجتبی الهیان


بررسی آیه مباهله

دوره 2، شماره 4، مرداد 1385

مجتبی الهیان