کلیدواژه‌ها = عرف
واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 801-819

10.22059/jorr.2020.297164.1008717

محمد رسول آهنگران؛ مهدی ساجدی


اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 27-52

10.22059/jorr.2019.231733.1007663

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد غفاری زاده