نویسنده = ������������ ������������
مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابلۀ با خطر

دوره 18، شماره 4، دی 1401، صفحه 951-974

10.22059/jorr.2020.305210.1008863

اردوان ارژنگ؛ حمید روستائی صدرآبادی؛ فائزه نظیری


مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه فقه

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 19-41

10.22059/jorr.2019.236223.1007731

اردوان ارژنگ؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فاطمه علی زاده


درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 629-655

10.22059/jorr.2020.296074.1008698

اردوان ارژنگ؛ سید مهدی جوکار


تبیین مصلحت به‌مثابۀ سنجه و شاخصِ ولایت قهری

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 357-382

10.22059/jorr.2018.130068.1007026

اردوان ارژنگ؛ عباس کلانتری خلیل آباد