نویسنده = ابراهیم تقی‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن‌لا و فقه امامیه

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 405-427

10.22059/jorr.2019.250591.1007947

محمدحسین فلاح یخدانی؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ مجید سربازیان


3. فرایند حقوقی انتشار اوراق بهاداررهن درفقه امامیه و حقوق ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 297-319

10.22059/jorr.2017.215391.1007443

ابراهیم تقی زاده؛ عزیز ا... فضلی