نویسنده = ������ ���������� ������������������ ����������
پژوهش فقهی، در خصوص آرای خلاف مشهور شیخ صدوق(ره) در مباحث مربوط به انحلال نکاح

دوره 18، شماره 3، مهر 1401، صفحه 753-779

10.22059/jorr.2021.306611.1008890

احسان علی اکبری بابوکانی؛ محمد امینی؛ سهند صادقی بهمنی


بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشۀ فقیهان امامیه (با تأکید بر انگارۀ امام خمینی«ره»)

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 405-428

10.22059/jorr.2018.210543.1007377

احسان علی اکبری بابوکانی؛ حسینعلی سعدی؛ مرتضی طبیبی جبلی


تأملّی بر دیدگاه مشهور فقیهان در محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان و منسوبین واقف

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 775-796

10.22059/jorr.2016.61112

مرتضی طبیبی جبلی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ داریوش کیوانی هفشجانی


تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو

دوره 9، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 69-94

10.22059/jorr.2014.36764

احسان علی اکبری بابوکانی؛ زینب حسامی شهرضایی؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی