نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
جایگاه زمان و مکان در منظومۀ فقه سنتی پویا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-71

10.22059/jorr.2019.277635.1008367

محمدابراهیم الهیان؛ مجتبی الهیان؛ سید علی محمد یثربی


اثبات حکم با قاعدۀ لاضرر

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 105-125

10.22059/jorr.2018.236798.1007745

سید علی محمد یثربی؛ جواد محمودی