نویسنده = ���������� ���������������� ��������
واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 821-847

10.22059/jorr.2020.298970.1008750

علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر جهانی


قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 429-450

10.22059/jorr.2019.252514.1007976

محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی


استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 307-327

10.22059/jorr.2018.222771.1007536

حسین مهدوی نیا؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد


تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف»

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 821-852

10.22059/jorr.2016.61114

صالح منتظری؛ محمد مهدی زارعی؛ محمد محسنی دهکلانی


واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 55-84

10.22059/jorr.2013.36182

علی محمدیان؛ الهه قلی زاده؛ محمد محسنی دهکلانی؛ محمد رضا علمی سولا


تأملی فقهی در قوادی اینترنتی

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 133-159

10.22059/jorr.2012.35557

محمد محسنی دهکلانی؛ سعید بداغی