کلیدواژه‌ها = جنین
جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.284973.1008776

فریده تاجفر؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


کاهش انتخابی جنین، بررسی مبانی عدم مشروعیت آن در فقه اسلامی

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 433-468

10.22059/jorr.2014.52580

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی


نگرشی فقهی برسقط جنین ناقص از دیدگاه مذاهب پنجگانه

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 141-166

10.22059/jorr.2014.50792

سیدمحمد موسوی مقدم؛ نسرین فتاحی؛ مریم خادمی