نویسنده = ���������� ���������������� ������ �������� ��������
واکاوی وضعیت شرط خیار در نکاح

دوره 13، شماره 3، مهر 1396، صفحه 523-554

10.22059/jorr.2017.202549.1007256

سید محمد مهدی قبولی درافشان


واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 171-200

10.22059/jorr.2016.58019

سیده ریحانه افسریان محصل؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی