نویسنده = ���������� ���������������� ��������
جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.284973.1008776

فریده تاجفر؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


جستاری در مسئولیت کیفری انتقال بیماری‌های مسری از طریق پیوند عضو

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 711-726

10.22059/jorr.2019.266993.1008207

یونس مصباح؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


تأملی در مهریۀ غرری با رویکردی به شرط عند‌الاستطاعه

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 321-339

10.22059/jorr.2017.218374.1007485

مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم